ห้องจัดเลี้ยง V. I. P (ห้องสัมมนา) แก่ลูกค้า “สายการบินไทย”